Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE TRGOVINE
PODJETJA OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o.

(1) Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti ter pogoje nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini podjetja OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o. in sicer na eni strani naročnika oz. kupca storitev in proizvodov in na drugi strani prodajalca oz. izvajalca. Kupec s potrditvijo opozorila »NAKUP« pred vsako oddajo naročila izrecno sprejme splošne pogoje, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru spremembe teh splošnih pogojev veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini.
(2) Predmetni splošni pogoji veljajo tudi za osebe, ki zgolj obiščejo spletno stran ter ne opravijo nakupa, in sicer v delu, ki določa pravice in obveznosti obiskovalcev spletne strani http://www.trgovina-oven.si.
(3) Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, veljajo pravila Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ), Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), Zakona o varstvu osebnihpodatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) ter druga zakonodaja, veljavna v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini.
(4) V skladu z 2., 25. in 43. členom zakona o varstvu potrošnikov. (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/51154)
(5) Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani http://www.trgovina-oven.si z namenom, da se kupec lahko z njimi kadarkoli seznani. 

 

2. OPREDELITEV POJMOV
(1) Spletna trgovina podjetja OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o. je del družbe OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o.. Spletna stran omogoča stranki, da se poveže z izbranim izdelkom in opravi svoje spletno naročilo.
(2) Družba OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o. nastopa kot upravljalec spletne trgovine, njeni poslovni partnerji pa kot prodajalci, ki kupcu izstavijo račun. Predračun se avtomatsko kreira v spletni trgovini OVEN.
(3) Kupec je fizična ali pravna oseba, ki na spletnem mestu spletne trgovine odda naročilo ter kupi izdelke ali storitve, ki jih ponuja prodajalec.
(4) Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran http://www.trgovina-oven.si.
(5) Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani je družba OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o.
(6) Tehnični izvajalec spletne trgovine je družba Sinhro d.o.o., ki v namen zagotavljanja spletne trgovine in na podlagi pooblastila upravljavca osebnih podatkov kot pogodbeni upravljavec osebnih podatkov le-te obdeluje za ta namen in v obsegu, kot je potreben za funkcioniranje spletne trgovine.

3. CENE IN NAČIN PLAČEVANJA
(1) Spletne cene izdelkov in storitev so v evrih ter že vključujejo DDV.
(2) Spletna trgovina si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene, pri posameznem naročilu pa velja cena izdelka, ki je bila objavljena v trenutku dokončne potrditve naročila.
(3) Kupec izdelka ali storitve, ki jih je mogoče kupiti brez nasveta strokovnjaka, prejme v roku 24 ur po oddaji naročila na elektronski naslov predračun, katerega je dolžan poravnati v roku 24 ur od prejema.
(4) Kupec izdelka ali storitve katerega ni mogoče kupiti brez nasveta strokovnjaka, prejme s strani strokovnjaka zadolženega za določeno področje storitve ali produkta v roku 3 dni od oddaje naročila na elektronski naslov neobvezujočo ponudbo.
(5) Izdelki in storitve, ki jih ni mogoče kupiti brez nasveta strokovnjaka, niso označeni s cenami. Kupec v tem primeru naročilo opravi na podlagi neobvezujoče ponudbe iz prejšnje točke.
(6) Izdelki so last spletne trgovine, dokler plačilo v celoti ni zaključeno.

4. ODDAJA NAROČILA
(1) Uporabnik lahko v spletni trgovini odda svoje naročilo kadarkoli, 24 ur na dan, vseh 7 dni v tednu.
(2) Pri oddaji naročila lahko uporabnik izdelke doda ali jih odvzame, če želi popraviti morebitne napake. Pred končnim potrdilom naročila s klikom na »NAKUP« lahko stranka preveri podrobnosti naročila ter popravi morebitne napake.
(3) Z oddajo naročila uporabnik izrecno potrdi, da je prebral določene pogoje, ki se nanašajo na prodajo vsakega izdelka, objavljenega na spletni strani, kot so: poimenovanje, cena, poreklo, količina, teža, barva in druge posebne značilnosti izdelka, ter jih brezpogojno sprejme.
(4) Prodajna pogodba med kupcem in prodajalcem je sklenjena, ko kupec potrdi naročilo in izvede plačilo po prejeti ponudbi po elektronski pošti.
(5) Elektronsko sporočilo o potrditvi naročila vsebuje ponudbo s številko ponudbe, naročene izdelke in ceno, način, datum in uro prevzema naročila ter naslov, na katerega lahko stranka pošlje morebitna vprašanja v zvezi z naročilom.

5. OBDELAVA NAROČILA
(1) Naročnik bo po oddaji naročila po elektronski pošti prejel ponudbo z navodilom za plačilo.
(2) Ob prevzemu naročila mora stranka predložiti osebni dokument in referenčno številko naročila.
(3) Ob prevzemu naročila se mora stranka prepričati o ustreznosti naročila.

6. PRAVICA DO VRAČILA
(1) Kupec ima skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 (štirinajstih) dneh od prevzema svojega naročila prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
(2) Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe skladno s prejšnjim odstavkom:
• če gre za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.
(3) Kupec mora blago vrniti na mesto prevzema naročila, in sicer celoten, nepoškodovan izdelek z originalno embalažo, ter v nespremenjeni količini. Stroške pošiljanja oziroma stroške prihoda na mesto, kjer lahko skladno s tem odstavkom kupec vrne blago, krije le-ta sam. Svojo obveznost vračila blaga mora kupec opraviti najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni od sporočila prodajalcu, da odstopa od pogodbe skladno s prvim odstavkom tega poglavja.
(4) Prodajalec se zaveže, da bo plačilo, prejeto s strani kupca, takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku 30 (tridesetih) dni po prejemu sporočila kupca, da odstopa od pogodbe, vrnil na transakcijski račun kupca, ki ga bo ta sporočil neposredno ob poslanem sporočilu, da odstopa od pogodbe.

7. GARANCIJA IN NAPAKE
(1) Kupec lahko uveljavlja zahtevek iz naslova garancije skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ter Obligacijskega zakonika.
(2) Kupec lahko uveljavlja zahtevek iz naslova očitne napake ali skrite napake skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ter Obligacijskega zakonika.

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
(1) Upravljavec spletne trgovine se bo ves čas trudil obiskovalcu spletne strani omogočiti nemoten dostop do spletne strani 24 ur na dan ter 7 dni v tednu, pri čemer pa ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.
(2) Upravljavec spletne trgovine prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali računalniški virusi.
(3) Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(1) Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne trgovine je družba OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je družba Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.
(2) Upravljavec spletne trgovine se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne trgovine ter registriranega uporabnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Z namenom slediti tej zavezi bo uporabil vse ustrezne organizacijske, tehnične in druge postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.
(3) Obiskovalec s potrditvijo svojih podatkov ob naročilu ter sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja izrecno soglasje ter skladno z določili ZVOP-1 osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval neposredno ob potrditvi registracije, ter obsega vse podatke iz tretjega poglavja teh splošnih pogojev, in sicer za namene izdelave analiz ter za namene ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje).
(4) Skladno s 30. členom ZVOP-1 lahko kupec kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirko svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Slednji mu mora na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje. Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo registriranega uporabnika slednjemu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podali in za kakšen namen, dati mu mora informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter registriranemu uporabniku pojasniti tehnične postopke odločanja v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.
(5) Kupec lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov, zbranih neposredno ob potrditvi registracije ali kasneje v postopku spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zaveže, da bo glede na zahtevo registriranega uporabnika nemudoma, najkasneje pa v 15 (petnajstih) dneh od prejema zahteve, preprečil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v 5 (petih) dneh na isti način, kot je prejel zahtevo, obvestil registriranega uporabnika, ki je to zahteval.
(6) Kupec, ki ne želi, da mu upravljavec spletne trgovine pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave, ki jo poda pisno ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov bo odjavo opravil v roku 15 dni od prejema slednje. Prav tako se izdajatelj zaveže, da bo v roku 5 (petih) dni od odjave o tem obvestil kupca, ki je to zahteval, in sicer na enak način, kot je bila podana zahteva za odjavo.
(7) Osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega se obdelujejo. Po dosegi tega namena bodo osebni podatki izbrisani oziroma uničeni na drug ustrezen način.

10. PIŠKOTKI
(1) Spletna trgovina uporablja piškotke za lažjo povezavo uporabnika in personalizacijo nakupov. To so tekstovne datoteke, ki na strežniku spletne trgovine same po sebi ne omogočajo identifikacije individualnega uporabnika, vendar pa (i) vsebujejo informacije, ki jih je uporabnik že posredoval, jih pregledajo, da ob ponovnem obisku strani ponovno priskrbijo te informacije, in (ii) shranijo informacije, ki so vezane na uporabnikovo iskanje na strani (pregledane strani, datum in ura pregleda …). Obiskovalec lahko nastavitve na svojem računalniku prilagodi, tako da jih izključi ali pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše. Piškotki ne omogočajo branja podatkov, shranjenih na trdem disku obiskovalca, ti ostanejo zaupni.
(2) Upravljavec spletne strani lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku nakupa ali povpraševanja, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku, ter jih povezuje z aktivnostmi neposrednega trženja.
(3) Ob vstopu na spletno stran spletne trgovine se obiskovalcu ponudi opozorilo, v okviru katerega lahko obiskovalec s klikom na gumb »strinjam se« potrdi, da se strinja z uporabo piškotkov. Če obiskovalčev spletni brskalnik ali obiskovalec piškotek zavrne, je lahko dostop do storitev spremenjen ali ni na voljo.
(4) Ko obiskovalec postane kupec, poda tudi izrecno soglasje za namestitev piškotka ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja.

Maribor, dne 2.6.2017

OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

100% garancija na zadovoljstvo
Nagrajujemo zvestobo
Možnost vračila izdelkov
Plačilo s karticami in Pay Pal sistemom